1. Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden B&B Afval Recycling B.V.
Oosterwijk WZ 25 7885 TN NIEUW-DORDRECHT
1. DEFINITIES:
In deze voorwaarden worden verstaan onder:
A. Aanbieding: (mondeling, schriftelijk en/of digitaal verstrekt) voorstel of offerte door BenB tot het verrichten van werkzaamheden en/of tot verkoop, verhuur en/of in bruikleen verschaffen van de producten en/of materialen.
B. Acceptatie: de vaststelling door BenB dat de aard en de samenstelling van de afvalstoffen, alsook de wijze waarop de afvalstoffen zijn aangeboden, overeenstemmen met de opgave/omschrijving en de overige voorschriften ten aanzien van de afvalstoffen door de opdrachtgever.
C. Afnemer: degene aan wie de afvalstoffen door BenB ter (verdere) verwerking wordt aangeboden.
D. Afvalstoffen: alle door de opdrachtgever aan BenB ter uitvoering van de werkzaamheden aangeboden of daartoe bestemde stoffen, preparaten of andere producten, waarvan de opdrachtgever zich – met het oog op de verwijdering daarvan – ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
E. Begeleidingsbrief: een gegevensdrager welke is goedgekeurd door de bevoegde overheidsinstantie, ten behoeve van gebruik in het kader van de inzameling c.q. transport van afvalstoffen.
F. Be- of verwerkingsinrichting: de inrichting waarin afvalstoffen geschikt worden gemaakt voor hergebruik en/of nuttige toepassing of worden verwijderd, dan wel waar afvalstoffen worden op-en overgeslagen.
G. Inzamelmiddel: een hulpmiddel bestemd voor het verzamelen en/of transporteren van afvalstoffen, waaronder begrepen verpakkingsmaterialen (hulpmiddelen om afvalstoffen op te bulken) en voertuigen.
H. Materialen: alle door BenB bij de werkzaamheden te gebruiken materialen, zoals inzamelmiddelen, al dan niet in de macht van opdrachtgever gebracht, alsmede alle door BenB te verhuren of verhuurde producten of te verkopen. Producten, waaronder begrepen verpakkingsmaterialen, gereedschappen, werktuigen, voertuigen en containers, ondergrondse containers, alles in de ruimste zin van het woord en hoe dan ook genoemd of gespecificeerd.
I. Opdrachtgever: elke wederpartij bij enige overeenkomst met BenB.
J. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening en/of de overeenkomst tot verkoop, verhuur en/of in bruikleen verschaffen van de producten of materialen, alsmede iedere andere overeenkomst tussen BenB en de opdrachtgever, inclusief deze Algemene Voorwaarden, hetzij mondeling, digitaal of schriftelijk tot stand gekomen
K. Partijen: BenB en opdrachtgever
L. Producten: alle door BenB te verkopen of verkochte producten, in de ruimste zin van het woord en hoe dan ook genoemd of gespecificeerd.
M. BenB: B&B Afval recycling, Oosterwijk W.Z. 25, 7885 TN NIEUW-DORDRECHT, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01162224.
N. Werkzaamheden: de (dienstverlenings-)werkzaamheden die BenB onder de overeenkomst (J) verricht of laat verrichten.
2. ALGEMEEN:
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden levering van producten en/of materialen en overeenkomsten van en met BenB.
2.2. Op van de onderhavige voorwaarden afwijkende bedingen kan door de opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door BenB uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Overeengekomen afwijkingen gelden niet voor volgende overeenkomsten, tenzij dit schriftelijk wordt overeengekomen.
2.3. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever, onder welke benaming dan ook, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten tenzij partijen anders overeenkomen.
2.4. De opdrachtgever met wie eenmaal op deze Algemene Voorwaarden wordt gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en BenB.
3. AANBIEDINGEN EN DE TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN:
3.1. Een overeenkomst komt tot stand door volledige aanvaarding door opdrachtgever van een aanbieding van BenB, nadat BenB een aan haar gegeven opdracht mondeling, schriftelijk dan wel digitaal (bijvoorbeeld middels e-mail, whatsapp, een applicatie of online orderprogramma) aan de opdrachtgever heeft bevestigd of nadat BenB door met de uitvoering van de overeenkomst te beginnen kenbaar maakt een opdracht van opdrachtgever te aanvaarden.
3.2. Aanbiedingen van BenB zijn vrijblijvend. Opdrachtgever kan aan een aanbieding geen rechten ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, bijvoorbeeld door middel van het vermelden van een geldigheidsduur. De geldigheidsduur van de aanbieding is maximaal 30 dagen, tenzij anders is aangegeven in de aanbieding. BenB is gerechtigd om een aanbieding binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen, ook indien een termijn voor aanvaarding is gesteld.
3.3. Aanbiedingen van BenB zijn, indien van toepassing, steeds gebaseerd op de opgave/omschrijving van de afvalstoffen of werkzaamheden door de opdrachtgever, als bedoeld in artikel 7.7. en/of op de resultaten van de hierna in lid 4 bedoelde analyse.
3.4. Alvorens een aanbieding te doen kan BenB verlangen dat monsters van de afvalstoffen worden genomen teneinde deze te (doen) analyseren. De aan deze analyse verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. BenB voorziet opdrachtgever vooraf van een kostenopgave en/of aanvullende bepalingen ter zake. De uitvoering van de analyse geschiedt na verkregen instemming opdrachtgever ter zake van de kostenopgave en/of aanvullende bepalingen.
3.5. In catalogi, brochures, afbeeldingen, schema’s en dergelijke opgenomen maten, gewichten, vormen, kwaliteitsnormen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, schetsen en overige gegevens zijn slechts verbindend voor BenB, indien en in zoverre dat uitdrukkelijk is overeengekomen. Afwijkingen van deze gegevens kunnen niet aan BenB worden tegengeworpen.
3.6. Indien en voor zover geen schriftelijke stukken van de Aanbieding en de aanvaarding voorhanden zijn wordt de inhoud van de Overeenkomst bepaald door het vermelde op de door BenB verstrekte Begeleidingsbrief en deze Algemene Voorwaarden.
3.7. Opdrachtgever wordt bij het verstrekken van een opdracht, aanvaarden van een Aanbieding, sluiten/ondertekenen van een Overeenkomst en verdere correspondentie hieromtrent vertegenwoordigd door tekeningsbevoegd(e) perso(o)nen. Opdrachtgever kan zich niet beroepen op de tekeningsonbevoegdheid van deze perso(o)n(en).
3.8. Indien Opdrachtgever BenB schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat Opdrachtgever op de factuur van BenB een purchase order nummer vermeld wenst te zien per opdracht/jaar/project e.e., dan dient Opdrachtgever daartoe BenB steeds gelijktijdig met een opdrachtbevestiging tijdig en, in het geval van jaar- en/of projectopdrachtnummers, schriftelijk te voorzien van het betreffende PO-nummer. Het niet tijdig verstrekken van dit nummer is en blijft voor risico van Opdrachtgever. BenB zal zijn gerechtigd om de uitvoering van de dienstverlening uit te stellen tot dat Opdrachtgever een opdracht PO nummer heeft verstrekt. Indien Opdrachtgever niet dan wel niet tijdig een jaar en/of project-PO-nummer aanlevert, is BenB niet verplicht om haar factuur te corrigeren en schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Voor zover Opdrachtgever een PO nummer verstrekt op basis van proforma facturen, kan dit niet leiden tot vertraging dan wel correctie van de facturatie van de geleverde
2
dienstverlening. Indien Opdrachtgever het jaar- en/of project-PO-nummer niet tijdig heeft afgegeven en verzoekt om toezending van een nieuwe factuur met PO-nummer, dan is BenB gerechtigd om (administratie)kosten te berekenen.
4. PRIJS:
4.1. Alle prijzen zijn steeds in euro en exclusief de in artikel 4.3 bedoelde kosten, exclusief omzetbelasting, meerwerk, transportkosten, milieutoeslag en andere kosten, zoals van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen, tenzij Partijen anders overeenkomen.
4.2. Indien op verzoek van de Opdrachtgever, of indien BenB daartoe anderszins genoodzaakt is, van de normale werktijden van BenB moet worden afgeweken, is BenB gerechtigd de meerkosten hiervan afzonderlijk bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.3. BenB is gerechtigd om kosten ter zake van het aanvragen, verkrijgen of behouden van vergunningen, rechten welke benodigd zin voor het ter beschikking stellen van de Materialen en uitvoeren van de Overeenkomst inclusief verschuldigde precariokosten, reclamebelasting, verbeurde boetes en overige kosten afzonderlijk bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4. Prijs-, kosten- en/of andere stijgingen als gevolg van omstandigheden, bijvoorbeeld voortvloeiend uit door de overheid opgelegde heffingen en/of belastingen of andere maatregelen, alsmede kostenstijgingen, zoals stijging van de inkoopprijzen, lonen, vervoerskosten, energiekosten, kosten van de Be- of Verwerkingsinrichting en/of negatieve gevolgen voor BenB vanwege wijzigingen in tarieven voor de uit Afvalstoffen verkregen herbruikbare stoffen, die zijn ontstaan na het doen van een Aanbiedng of na totstandkoming van de Overeenkomst, zullen direct en volledig vanaf het moment dat deze van toepassing zijn aan Opdrachtgever worden doorberekend.
4.5. BenB heeft het recht periodiek, doch in ieder geval per 1 januari van enig jaar, de door haar gehanteerde prijzen en tarieven te herzien.
4.6. BenB is te allen tijde gerechtigd om voor de toezending van (een) papieren factuur/facturen een vergoeding in rekening te brengen. Deze vergoeding zal steeds worden vermeld op de factuur en kan jaarlijks door BenB worden gewijzigd overeenkomstig het bepaalde in artikellid 4.4.
4.7. Voor de toezending van (een) digitaal verzonden factuur/facturen worden door BenB geen kosten in rekening gebracht aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever voor deze wijze van toezending heeft gekozen, kenbaar gemaakt middels de tussen Partijen gesloten overeenkomst. Opdrachtgever zal in dit geval te allen tijde verantwoordelijk zijn voor het juist en tijdig verstrekken van een correct mailadres aan BenB, bij gebreke waarvan BenB een papieren factuur zal verzenden aan Opdrachtgever met gebruikmaking van het recht om alsdan ook een vergoeding in rekening te brengen zoals aangegeven in artikellid 4.6.
5. BETALING EN ZEKERHEID:
5.1. Betaling dient te geschieden binnen vijftien dagen na factuurdatum zonder dat Opdrachtgever enig recht heeft op korting, verrekening of opschorting, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen. Eventuele bezwaren tegen facturen dienen binnen zeven werkdagen na factuurdatum door BenB te zijn ontvangen. De aldus ingediende bezwaren worden door BenB in behandeling genomen, maar schorsen de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet.
5.2. BenB is steeds bevoegd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of contante betaling te verlangen. BenB is voorts steeds bevoegd om alternatieve zekerheidsstelling te verlangen, voordat zij tot verdere uitvoering van de Overeenkomst overgaat.
5.3. Opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.
5.4. Ingeval van niet tijdige betaling geraakt de Opdrachtgever in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn, dus zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist, en is hij over het achterstallige bedrag de direct opeisbare wettelijke rente verschuldigd, onverminderd enige overige aan BenB toekomende rechten op vergoeding van met het verzuim samenhangende schade. Alsdan worden alle overige vorderingen van BenB op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling in, BenB is dan voorts bevoegd om haar verplichtingen uit hoofde van enige met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling is ontvangen.
5.5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van BenB die verband houden met de inning van enige vordering op de Opdrachtgever of die verband houden met het verweer tegen een ten onrechte door de Opdrachtgever gestelde vordering jegens BenB komen voor rekening van de Opdrachtgever.
5.6. Betalingen van Opdrachtgever strekken steeds eerst in mindering op de buitengerechtelijke kosten, dan op de verschuldigde rente en vervolgens op de oudste nog openstaande factuur.
5.7. Ingeval van surseance van betaling van de opdrachtgever, (aanvraag van het) faillissement van de Opdrachtgever, (besluit tot) ontbinding van de Opdrachtgever, (besluit van de Opdrachtgever tot) gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van de onderneming of van de vennootschap van de Opdrachtgever, beslag op een belangrijk deel van het vermogen van de Opdrachtgever, het ook na een schriftelijke ingebrekestelling niet of niet volledig nakomen door de Opdrachtgever van enige contractuele verplichting jegens BenB, worden alle bedragen welke de Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst is verschuldigd direct geheel opeisbaar. BenB is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten dan wel om, zonder dat gerechtelijke tussenkomst nodig is, over te gaan tot ontbinding van de Overeenkomst.
5.8. BenB is te allen tijde bevoegd bedragen die BenB aan Opdrachtgever is verschuldigd te verrekenen met al hetgeen BenB te eniger tijd, al dan niet opeisbaar, van Opdrachtgever heeft of zal hebben te vorderen, hieronder mede begrepen verrekening tussen verschillende Overeenkomsten met dan wel debiteurnummers van Opdrachtgever.
6. WIJZIGINGEN, MEERWERK:
6.1. BenB is gerechtigd om gedurende de duur van de Overeenkomst wijzigingen aan te brengen in de Overeenkomst bijvoorbeeld vanwege de aard, samenstelling en/of het (soortelijk) gewicht van de Afvalstoffen, vanwege wijzigingen van inzamel- of verwerkingsmethodiek en/of vanwege wijziging van wet- en/of regelgeving, een en ander ter beoordeling van BenB. BenB zal de Opdrachtgever schriftelijk van eventuele wijzigingen in kennis stellen, welk geschrift in de plaats treedt van het daaromtrent bepaalde in de Overeenkomst, onder vermelding van een eventuele wijziging van de prijs die genoemd is in de Overeenkomst.
6.2. Van meerwerk is onder andere sprake, indien:
a. De Opdrachtgever aanvullingen op en/of wijzigingen van de werkzaamheden wenst en BenB van oordeel is dat
die werkzaamheden daardoor worden verzwaard of uitgebreid;
b. BenB aanvullingen op en/of wijzigingen van de werkzaamheden wenst omdat zulks naar redelijk oordeel van BenB noodzakelijk is:
– voor een goede en vakkundige uitvoering van de Overeenkomst.
– op grond van nieuwe of gewijzigde (overheids-)voorschriften.
– op grond van niet-nakoming door de Opdrachtgever van enige verlichting voortvloeiende uit de Overeenkomst en BenB van oordeel is dat de werkzaamheden daardoor worden verzwaard of uitgebreid. De aanvullingen op en/of wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in dit artikellid vallen onder het
3
begrip “werkzaamheden” als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
6.3. BenB zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren in geval van meerwerk als bedoeld in het voorgaande artikellid alsmede opgave doen van de aan dit meerwerk verbonden kosten. Meerwerk zal afzonderlijk aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7. WERKZAAMHEDEN:
Verplichtingen BenB:
7.1. De werkzaamheden vangen aan op de in de Overeenkomst genoemde tijdstippen c.q. dagen, tenzij Partijen anders overeenkomen. BenB heeft het recht om haar verplichtingen, zoals deze zijn omschreven in de Overeenkomst, op te schorten indien de Opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen als genoemd in de artikelen 3.3, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 10.1 en 10.2 van deze Algemene Voorwaarden.
7.2. Niettegenstaande de in de Overeenkomst genoemde tijdstippen, dagen en/of termijnen, zal BenB pas aanvangen met de uitvoering van de werkzaamheden, nadat de verplichte registratie van de Afvalstoffen (conform artikel 10.2) heeft plaatsgevonden en nadat alle benodigde documenten in verband met het transport of de inzameling volledig en juist door de Opdrachtgever zijn ingevuld en getekend en door BenB zijn ontvangen, één en ander als bedoeld in artikel 7.7.
7.3. De in de Overeenkomst genoemde termijnen waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd gelden steeds bij benadering. In geval van overschrijding van deze termijnen is BenB niet in gebreke of verzuim en heeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en heeft de Opdrachtgever niet het recht om zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten. De Opdrachtgever is pas gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden, nadat de Opdrachtgever BenB schriftelijk in gebreke heeft gesteld en haar een redelijke termijn (in ieder geval 21 dagen) heeft gesteld om de werkzaamheden alsnog uit te voeren.
7.4. BenB is gerechtigd om de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren, al dan niet in gedeelten. BenB is voorts gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de werkzaamheden.
7.5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is BenB niet gehouden om de werkzaamheden op zon- en (nationale) feestdagen uit te voeren.
7.6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is BenB niet gehouden om meer werkzaamheden uit te voeren dan in de Overeenkomst is neergelegd.
Verplichtingen Opdrachtgever:
7.7. De Opdrachtgever is verplicht de Afvalstoffen en/of werkzaamheden correct en zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Deze omschrijving geschiedt al dan niet aan de hand van door BenB verstrekte documenten zoals omschrijvingsformulieren en/of gevarenkaarten. De Opdrachtgeer is verplicht om eventueel door BenB op deze documenten reeds ingevulde gegevens op juistheid te controleren en zo nodig te wijzigen na overleg met BenB. Daarnaast is de Opdrachtgever verplicht om na de opgave opgetreden wijzigingen (in de omschrijving) van de Afvalstoffen per ommegaande aan BenB schriftelijk te bevestigen. De Opdrachtgever is bovendien verplicht om zich te houden aan alle verpakkings-, etiketterings-, of andere aanleveringsvereisten die worden voorgeschreven in enige wet- of regelgeving dan wel die door BenB worden gesteld. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om afval te comprimeren op welke wijze dan ook zonder dat dat expliciet is opgenomen in de Overeenkomst.
7.8. Opdrachtgever is eveneens aansprakelijk voor de Afvalstoffen in gevallen waarin de Begeleidingsbrief door een ander dan Opdrachtgever (al dan niet door Opdrachtgever aangewezen persoon) werd ondertekend.
7.9. De Opdrachtgever is verplicht om medewerking te verlenen aan de uitvoering van de werkzaamheden en alle in verband hiermee redelijkerwijs noodzakelijke voorzieningen te treffen, o.a. door het hebben van de benodigde vergunningen en/of ontheffingen, het zorgdragen voor, het ter beschikking stellen aan alsmede het bereikbaar hebben voor BenB van water, hulpkraan, gas, licht, elektriciteit 220-380 volt, hulp- en bedrijfsmaterialen, gereedschappen en veiligheidsmiddelen, één en ander in deugdelijke staat, ruimte voor het plaatsen van keten, magazijnopslag, parkeergelegenheid, goede en verharde aan- en afvoerwegen en een onder alle omstandigheden, ook voor – het rijden met – zware inzamelmiddelen en/of het plaatsen van en/of opnemen van zwaarbeladen materieel, geschikt c.q. goed begaanbaar en toegankelijk werkterrein c.q. opstelplaats, waar zonder hinderlijke belemmeringen kan worden gewerkt, voorzien van een goed functionerend afwateringsysteem alles voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
7.10. De Opdrachtgever is verplicht om BenB tijdig vóór de aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden van de benodigde informatie en aanwijzingen te voorzien, betreffende ter plaatse in acht te nemen, al dan niet van overheidswege gegeven, regels en instructies. De Opdrachtgever staar er voor in dat hij aan de toepasselijke wet- en/of regelgeving voldoet en voor de aanvang van de werkzaamheden in het bezit is van de noodzakelijke vergunningen.
7.11. De Opdrachtgever staat er voor in dat zaken en/of inzamelmiddelen van hem waaraan of waarmee de werkzaamheden verricht worden, voor de werkzaamheden veilig en geschikt zijn en voldoen aan de geldende beladingsvoorschriften en veiligheidsvoorwaarden.
7.12. De Opdrachtgever staat er voor in dat te ledigen en/of te vervoeren containers – indien van toepassing met gesloten deksel – op de dagen waarop ze worden geledigd en/of opgehaald, gereed staan op de openbare weg of op een goed toegankelijk terrein dat in verbinding staat met de openbare weg dan wel op een in overleg vastgestelde plaats die goed en kosteloos bereikbaar is voor personeel en materieel van BenB, zodanig dat hun plaatsing niet in strijd komt met veiligheids- en/of verkeersvoorschriften en geen gevaar oplevert voor BenB of derden. De Opdrachtgever is verplicht om zo nodig te zorgen voor voldoende verlichting en/of bebakening van de te ledigen en/of te vervoeren containers en/of Afvalstoffen en de voor de verkeersveiligheid vereiste maatregelen te treffen.
7.13. Opdrachtgever is gehouden om gedurende de duur van de Overeenkomst, alle bij hem vrijkomende Afvalstoffen die omschreven zijn in de Overeenkomst, exclusief aan BenB aan te bieden.
7.14. In geval een container verkeerd is beladen of is overbeladen, beladen is met andere afvalstoffen dan is overeengekomen, de Afvalstoffen niet beantwoorden aan de door Opdrachtgever verstrekte omschrijving, het opgedragen transport van de Afvalstoffen in strijd is met eisen op grond van de vervoersregelgeving en/of indien de inzameling of transport een gevaar voor zaken, mensen of milieu oplevert c.q. op kan leveren,, één en ander ter beoordeling van BenB, is BenB gerechtigd om de container niet te ledigen, de afvoer van de container/Afvalstoffen te weigeren en/of de container/Afvalstoffen retour te zenden aan Opdrachtgever. Eventuele schade, kosten en/of boetes daaronder begrepen, als gevolg van et in dit lid bedoelde is voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal BenB, haar werknemers en door BenB ingeschakelde derden vrijwaren voor enige aanspraken in dit verband.
7.15. Opdrachtgever is verplicht BenB onverwijld op de hoogte te stellen van een verhuizing, overname en/of beëindiging van (de activiteiten van) Opdrachtgever. Bij verhuizing gaat de Overeenkomst automatisch mee (over) naar de nieuwe locatie van (de activiteiten van) Opdrachtgever. Indien bij overname van (de activiteiten van) Opdrachtgever de Overeenkomst met BenB niet kan worden overgenomen door de overnemende partij en in het geval van beëindiging van (de activiteiten van)
4
Opdrachtgever, dient Opdrachtgever BenB schadeloos te stellen.
8. MATERIALEN EN AANSPRAKELIJKHEID:
8.1. De Materialen blijven te allen tijde eigendom van BenB. Het is de Opdrachtgever verboden de Materialen te verkopen, te verhuren dan wel anderszins te bezwaren of aan derden ter beschikking te stellen. Opdrachtgever vrijwaart BenB voor alle schade die BenB lijdt of zal lijden ten gevolge van het niet kunnen uitoefenen van haar eigendomsrechten ten aanzien van de Materialen.
8.2. Opdrachtgever zal er te allen tijde voor instaan dat de eigendom van BenB van de Materialen op generlei wijze teniet zal gaan door natrekking of anderszins. Mocht, onverminderd de verplichtingen van Opdrachtgever zoals bepaald in dit artikel, de eigendom van de Materialen door natrekking of anderszins niet langer bij BenB rusten, zal Opdrachtgever aan BenB een niet voor matiging vatbare schadevergoeding verschuldigd zijn ter grootte van de boekwaar de van de Materialen.
8.3. Vanaf het moment dat de Materialen ter beschikking van de Opdrachtgever zijn gesteld gaat het risico ter zake van verlies van of schade aan de Materialen over op de Opdrachtgever. Alle Materialen worden geacht zich in goede staat te bevinden op het moment dat zij in de macht van de Opdrachtgever komen, behoudens tegenbewijs door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is gehouden klachten omtrent of gebreken aan de Materialen uiterlijk binnen vijf werkdagen nadat de Materialen in de macht van de Opdrachtgever zijn gebracht schriftelijk aan BenB te melden.
8.4. De Opdrachtgever is gehouden verlies van en/of schade aan de Materialen terstond schriftelijk aan BenB te melden. Onder schade wordt o.a. verstaan, schade wegens brand, diefstal en besmeuring. De beschadigde Materialen worden door BenB gerepareerd, dan wel vervangen, één en ander ter beoordeling van BenB. BenB zal de kosten van reparatie of vervanging afzonderlijk bij de Opdrachtgever in rekening brengen.
8.5. De Opdrachtgever dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de behoorlijke bewaring van de Materialen. De Opdrachtgever is gehouden om de Materialen op zorgvuldige wijze en volgens de bestemming te gebruiken, te behandelen, te beladen en schoon te houden.
8.6. Schade, geleden door de Opdrachtgever en/of derden, veroorzaakt door de Materialen nadat de Materialen in de macht zijn gekomen van de Opdrachtgever, is voor rekening en risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart BenB en door BenB ingeschakelde derden voor en stelt hen schadeloos tegen alle aanspraken in dit verband.
8.7. Kosten vanwege de normale slijtage van de Materialen dan wel schade veroorzaakt aan de Materialen door toedoen van BenB komen voor rekening van BenB. Reparatie en/of vervanging van de Materialen door BenB of door BenB ingeschakelde derden dient door de Opdrachtgever te worden gedoogd. De Opdrachtgever heeft in geen geval recht op enige vergoeding wegens ongemak, tijdsverlet, vervanging of anderszins.
8.8. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor kosten en boetes welke voortkomen uit de plaatsing van de Materialen op zijn terrein en de openbare weg al dan niet in overeenstemming met zijn aanwijzingen. De Opdrachtgever vrijwaart BenB en door BenB ingeschakelde derden voor en stelt hen schadeloos tegen alle aanspraken in dit verband.
8.9. BenB is niet aansprakelijk jegens de Opdrachtgever vanwege belemmeringen in het gebruik van de Materialen, welke derden aan de Opdrachtgever toebrengen.
8.10. De Opdrachtgever is gehouden de Materialen na beëindiging van de Overeenkomst, in goede staat (en voor zover het containers betreft, tevens leeg en schoon) en voor eigen rekening en risico aan BenB te retourneren.
8.11. Schade, geleden door de Opdrachtgever en/of derden, veroorzaakt door het gewicht van met Materieel (het Materieel al dan niet gevuld met Afvalstoffen) tezamen met het gewicht van het Inzamelmiddel, ontstaan mede als gevolg van het vanaf of op het Inzamelmiddel plaatsen van het Materieel, is voor rekening en risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart BenB en door BenB ingeschakelde derden voor en stelt hen schadeloos tegen alle aanspraken in dit verband.
9. PRODUCTEN:
9.1. Het risico ter zake van de Producten gaat over op de Opdrachtgever vanaf het moment van aflevering of, indien de Opdrachtgever nalaat de zaken (tijdig) af te nemen, vanaf het moment dat BenB de Producten op de overeengekomen wijze en plaats voor aflevering aanbiedt.
9.2. De Opdrachtgever dient de Producten steeds terstond na de aflevering te inspecteren. Eventuele reclames ter zake van uiterlijk waarneembare gebreken dienen binnen vijf werkdagen na aflevering schriftelijk aan BenB te worden meegedeeld, op straffe van verval van het recht van de Opdrachtgever zich te beroepen op tekortkomingen. Eventuele reclames laten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever onverlet.
9.3. De rechten van de Opdrachtgever ter zake vervallen indien de Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke toestemming van BenB zelf een vermeend gebrek heeft getracht te (doen) verhelpen.
9.4. Uitsluitend in geval van constatering en melding binnen de in het vorige lid gestelde termijnen en voorwaarden en op de aldaar bedoelde wijze en mits een reclame aantoonbaar betrekking heeft op een aan BenB toerekenbare tekortkoming, zal BenB de betreffende tekortkoming opheffen door naar haar keuze aanvullende levering, vervanging, herstel of terugneming tegen creditering van de Opdrachtgever ter zake van de door hem verschuldigde prijs. Een verdergaande aansprakelijkheid van BenB bestaat slechts indien artikel 13 deze niet uitsluit.
9.5. Op aanvullende levering of vervanging in gevolge het vorige lid zijn deze Algemene Voorwaarden overeenkomstige toepassing.
9.6. Indien BenB de Producten of onderdelen daarvan van derden betrekt, zijn de garantieverplichtingen van BenB jegens de Opdrachtgever nimmer groter noch van langere duur dan de garantieverplichtingen van die derden jegens BenB. BenB zal ter zake van haar garantieverplichtingen gekweten zijn indien en voor zover zij haar vordering in deze op de derde aan de Opdrachtgever overdraagt.
9.7. De Producten blijven in eigendom van BenB totdat zij volledige betaling heeft ontvangen van al hetgeen de Opdrachtgever haar uit hoofde van de Overeenkomst is verschuldigd. In geval van niet tijdige of onvolledige betaling is BenB bevoegd de haar in eigendom toebehorende zaken terug te nemen op kosten van Opdrachtgever, waartoe de Opdrachtgever alle vereiste medewerking zal verlenen.
10. AFVALSTOFFEN:
10.1. De Opdrachtgever dient zich te houden aan de aanwijzingen van BenB als vermeld in de Overeenkomst, dan wel aanwijzingen die BenB op een later tijdstip mondeling of schriftelijk aan de Opdrachtgever geeft, inzake de wijze waarop de Afvalstoffen dienen te worden aangeboden en/of verpakt.
10.2. De van overheidswege verplichte registratie, betreffende de afvoer binnen de Overeenkomst van de Afvalstoffen, wordt verzorgd door BenB aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie als bedoeld in artikel 3.3. en 7.7. Dit ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn registratieverplichtingen ter zake de afgiften van Afvalstoffen.
10.3. De Afvalstoffen en, indien van toepassing, de emballage, zijn eigendom van BenB met ingang van het moment van Acceptatie, tenzij na Acceptatie blijkt dat de Afvalstoffen niet in overeenstemming zijn met de opgave/omschrijving van de Afvalstoffen als bedoeld in artikel 3.3. en 7.7. Indien de Afvalstoffen niet overeenstemmen met de opgave/omschrijving van de Afvalstoffen als bedoeld in artikel 3.3. heeft het moment
5
van Acceptatie niet plaatsgevonden. Het moment van Acceptatie vindt uitdrukkelijk niet per definitie plaats op het moment van het in ontvangst nemen van de Afvalstoffen door BenB.
10.4. Indien de Afvalstoffen niet overeenstemmen met de opgave/omschrijving als bedoeld in artikel 3.3., is BenB gerechtigd de Afvalstoffen retour te zenden aan Opdrachtgever. Een retourzending als hier bedoeld is voor rekening en risico van Opdrachtgever.
10.5. BenB is steeds gerechtigd om gedurende de Overeenkomst een monster van de Afvalstoffen te nemen dan wel de Afvalstoffen te keuren of te (doen) analyseren. Eventuele kosten verbonden aan de monstername, keuring of analyse komen voor rekening van de Opdrachtgever.
10.6. Ingeval van inzameling van Afvalstoffen, met name met betrekking tot brandbare bedrijfsafvalstoffen, middels rolcontainers op basis van service-abonnementen, gaat BenB uit van een soortelijk gewicht van deze Afvalstoffen van max. 100 kg/m3. Indien blijkt dat het soortelijk gewicht als aangeboden naar boven afwijkt, zal BenB steeds zijn gerechtigd om de meerkosten ten opzichte van het abonnementstarief in rekening te brengen aan Opdrachtgever en/of heeft BenB het recht de tariefstelling aan te passen.
10.7. De door BenB aangeboden inzamelmiddelen worden vermoed geschikt te zijn voor de aard en hoeveelheid Afvalstoffen die Opdrachtgever aanbiedt aan BenB. Indien Opdrachtgever andere of meer Afvalstoffen aanbiedt aan BenB dan geschikt voor en/of passend in de inzamelmiddelen (mede in licht van mogelijke (veiligheids-)risico’s) zal steeds gelden dat BenB voor deze meer-Afvalstoffen meerkosten aan Opdrachtgever in rekening brengt en/of de lediging van het Inzamelmiddel tijdelijk nalaat of staakt.
11. VEILIGHEID EN MILIEU:
11.1. De Opdrachtgever dient ter zake van de Afvalstoffen de van overheidswege en de bij BenB geldende, al dan niet in de Overeenkomst neergelegde dan wel gedurende de Overeenkomst mondeling of schriftelijk verstrekte, veiligheids- en milieuvoorschriften, reglementen, instructies en aanwijzingen in acht te nemen.
12. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN GEHEIMHOUDING:
12.1. Het is Partijen niet toegestaan uit hoofde van de Overeenkomst of anderszins ter kennis gekomen bedrijfsaangelegenheden van de andere partij, in de ruimste zin van het woord, aan derden bekend te maken, zonder voorafgaande toestemming van de andere partij, met uitzondering van publiekelijke bekende informatie.
12.2. Alle door BenB aan de Opdrachtgever verstrekte tekeningen, documenten en gegevens blijven eigendom van BenB. BenB behoudt daarop het auteursrecht (waaronder ook de persoonlijkheidsrechten) en het intellectueel eigendomsrecht.
12.3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding omtrent merken, handelsnamen, octrooien of ander rechten uit of van de Materialen te verwijderen of te wijzigen.
13. AANSPRAKELIJKHEID BenB:
13.1. BenB is niet aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever in verband met de Overeenkomst lijdt, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van BenB.
13.2. In geen geval is BenB aansprakelijk voor schade veroorzaakt doordat de Afvalstoffen niet voldoen aan de opgave of omschrijving van de Afvalstoffen als bedoeld in artikel 3.3. en/of 7.7., onder andere, maar niet uitsluitend, veroorzaakt omdat de Be- of Verwerkingsinrichting de Afvalstoffen weigert. Eventuele Acceptatie doet niet af aan het bepaalde in dit artikellid.
13.3. In geen geval is BenB aansprakelijk voor schade aan kabels, leidingen, buizen en dergelijke in de grond die door Opdrachtgever niet aan BenB zijn gemeld dan wel niet op de juiste plaats zijn gemeld dan wel indien Opdrachtgever nalaat een zogenoemde Klic-melding te doen. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor deze schade en zal BenB ter zake volledig vrijwaren en schadeloos stellen ter zake tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade.
13.4. In geen geval is BenB aansprakelijk voor (indirecte) schade bestaande uit verlies aan omzet of goodwill, verminderde opbrengst, gederfde winst of voor andere indirecte schade.
13.5. Schade die niet ontdekt en gemeld wordt binnen vijf werkdagen na voltooiing van de werkzaamheden waarmee de schade rechtstreeks verband houdt of na aflevering van de Producten, komt niet voor vergoeding in aanmerking.
13.6. Onverminderd het in de vorige leden van dit artikel bepaalde is de totale aansprakelijkheid van BenB jegens de Opdrachtgever steeds beperkt tot het risico en het bedrag dat door BenB, mede in aanmerking genomen de prijs van het door haar geleverde en hetgeen in de branche gebruikelijk is, redelijkerwijs is te verzekeren, dan wel, voor zover dit lager is, de betreffende contractsom.
13.7. Onverminderd hetgeen is bepaald in het vorige artikellid is de totale aansprakelijkheid van BenB voor schade geleden door de Opdrachtgever of door derden te alle tijde beperkt tot een bedrag van EUR 500.000,–.
14. VRIJWARING BenB EN AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTGEVER:
14.1. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van (de bedrijfsleiding van) BenB vrijwaart de Opdrachtgever BenB, haar werknemers en alle door BenB bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken (rechts)personen ter zake van aanspraken van derden tot vergoeding van directe en indirecte schade en/of kosten in verband met de Overeenkomst.
14.2. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade door hem toegebracht aan het personeel of hulppersonen en/of de eigendommen van BenB en/of voor schade ontstaan naar aanleiding van aanwijzingen, door of vanwege de Opdrachtgever aan BenB gegeven.
14.3. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die het gevolg is van het niet voldoen van de Afvalstoffen aan de opgave of omschrijving als bedoeld in artikel 3.3. en/of artikel 7.7..
14.4. Het gebruik van producten, verpakkingsmiddelen, inzamelmiddelen en andere zaken door of vanwege de Opdrachtgever ingezet, is en blijft voor risico van de Opdrachtgever. Indien als gevolg van een ondeugdelijke verpakking, in de ruimste zin van het woord, schade ontstaat, is de Opdrachtgever steeds hiervoor aansprakelijk. De Opdrachtgever vrijwaart BenB en stelt BenB schadeloos ter zake tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade.
14.5. De Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet voldoen aan de verplichtingen in de Overeenkomst door de Opdrachtgever.
15. OVERMACHT:
15.1. Overmacht voor BenB bestaat indien de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk wordt verhinderd of bemoeilijkt door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten haar macht is gelegen, zoals – maar niet beperkt tot – overheidsmaatregelen, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, (natuur-)rampen, staking, uitsluiting, blokkade, oproer, rellen, stremmingen van vervoer en andere transportstoringen, ongevallen, brand, bedrijfsstoringen, bovenmatig ziekteverzuim, vertraagde verstrekking aan BenB van bij derden bestelde zaken of diensten, vertraagde of niet-acceptatie van de Afvalstoffen door een Be- of Verwerkingsinrichting, intrekking van vergunningen, storingen in de bedrijfsvoering van BenB, dan wel storingen in de bedrijven van haar afnemers of toeleveranciers of in andere bedrijven van derden waarop BenB is aangewezen voor het kunnen nakomen van de Overeenkomst.
6
15.2. BenB is gerechtigd om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten in geval van overmacht. Indien de periode waarin BenB door overmacht niet in staat is om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen langer duurt dan dertig dagen dan hebben zowel BenB als de Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, zonder tot enige schadevergoeding verplicht of gerechtigd te zijn. Indien de Opdrachtgever dit recht uitoefent dan is hij gehouden om voor eigen rekening en risico de Afvalstoffen terug te nemen indien de Overeenkomst dienstverlening betreft.
15.3. Indien BenB bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan dan wel slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen is zij gerechtigd hiervoor afzonderlijk te factureren.
16. DUUR, EXCLUSIVITEIT, OPZEGGING EN ONTBINDING:
16.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals vastgelegd/afgesproken bij het afsluiten van de Overeenkomst.
16.2. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, is ieder der Partijen gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen tegen het einde van de looptijd van de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De opzegging dient schriftelijk middels een aangetekend schrijven, te geschieden.
16.3. Indien de Overeenkomst niet tijdig is opgezegd conform het bepaalde van lid 16.2., zal na het verstrijken van de looptijd van de Overeenkomst de Overeenkomst steeds automatisch verlengd worden met één jaar, tenzij Partijen geen dan wel een andere verleningsperiode schriftelijk zijn overeengekomen ter zake.
16.4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om gedurende de looptijd van de Overeenkomst met betrekking tot dezelfde Afvalstoffen als die waarop de Overeenkomst met BenB betrekking heeft, vergelijkbare overeenkomsten, onder welke benaming of constructie dan ook, af te sluiten met derden waarvan de ingangsdatum ligt tijdens de looptijd van de Overeenkomst met BenB.
16.5. In geval van overtreding van artikel 16.4. is Opdrachtgever, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een direct opeisbare boete verschuldigd van 50 % van de (in het verleden gerealiseerde dan wel verwachte) jaaromzet maal de resterende looptijd, zulks onverminderd het recht van BenB om daarnaast schadevergoeding te vorderen indien en voor zover de werkelijke schade meer bedraagt dat de in het kader van dit artikel verbeurde boete.
16.6. Behoudens in het geval de Opdrachtgever daartoe wegens verzuim van BenB gerechtigd zou zijn, is Opdrachtgever niet bevoegd een Overeenkomst tussentijds op te zeggen, te ontbinden of anderszins te beëindigen. Opdrachtgever zal alsdan gehouden zijn BenB te compenseren, onverminderd het recht van BenB op schadevergoeding.
16.7. BenB heeft in de volgende gevallen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring gericht aan de Opdrachtgever te ontbinden.
a. Indien de hoeveelheid dan wel de aard en de samenstelling van de Afvalstoffen afwijkt van de opgave/omschrijving als bedoeld in artikel 3.3. dan wel van het resultaat van de analyse na monsterneming als voorzien in artikel 3.4. of 10.5. of van hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst werd bepaald.
b. Indien niet is voldaan aan de wettelijke voorschriften of voorschriften van BenB betreffende omschrijvingen, etikettering, verpakking en dergelijke, één en ander ter beoordeling van BenB.
16.8. De Opdrachtgever is verplicht om de Afvalstoffen omschreven in de Overeenkomst die in gevolge het voorgaande artikellid is ontbonden, op eerste verzoek van BenB voor eigen rekening en risico terug te nemen, tenzij Pijen met inachtneming van het navolgende artikellid een nieuwe Overeenkomst aan gaan met betrekking tot de Afvalstoffen. De Opdrachtgever is in geval van ontbinding verplicht de door BenB reeds ter uitvoering van de Overeenkomst gemaakte kosten alsmede de door BenB eventueel geleden schade te vergoeden.
16.9. BenB kan ter zake van de Afvalstoffen waarop de ontbinding betrekking heeft een nieuwe Aanbieding doen, doch is daartoe niet verplicht. De eigendom en het risico van de Afvalstoffen, waarop de ontbinding bnetre4kking heeft, wordt geacht pas op BenB over te gaan, zodra de gewijzigde of vervangende Overeenkomst tot stand is gekomen en BenB de afvalstoffen heeft geaccepteerd conform artikel 10.3.
16.10. BenB is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten indien de Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt of indien de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij zijn eigen faillissement of surseance van betaling aanvraagt, indien de Opdrachtgever het besluit neemt tot het stilleggen of liquideren van zijn onderneming, wanneer hij een (schuldeisers) akkoord aanbiedt, insolvabel lijkt of wanneer er beslag wordt gelegd op een wezenlijk deel van zijn vermogen alsmede in geval van overmacht. In de hiervoor genoemde gevallen is elke vordering die BenB jegens de Opdrachtgever heeft direct en volledig opeisbaar.
16.11. Een verhuizing van Opdrachtgever en/of wijziging van het serviceadres tast de rechtsgeldigheid en de toepasselijkheid van de Overeenkomst niet aan.
17. SLOTBEPALINGEN:
17.1. BenB is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan een groeps- en/of dochtermaatschappij dan wel aan een derde.
17.2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van de Overeenkomst zullen worden berecht door de daartoe bevoegde rechter.
17.3. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of anderszins onverbindend is/zijn laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen verplichten zich om alsdan (een zodanige) regeling(-en) te treffen die de strekking van de onverbindende bepaling(-en) zoveel mogelijk benadert.
17.4. Bij eventuele onduidelijkheden en/of tegenstrijdigheden tussen deze Algemene Voorwaarden en vertalingen hiervan prevaleert de Nederlandse versie.
17.5. Opdrachtgever is er mee bekend en gaat er expliciet mee akkoord dat overeenkomsten ook langs digitale weg worden besproken, opgesteld, beoordeeld, geaccepteerd en/of gesloten c.q. ondertekend en dat zodoende afspraken die op deze wijze tot stand zijn gekomen als rechtsgeldig gesloten Overeenkomsten gelden tussen Partijen.
17.6. Opdrachtgever is er tevens mee bekend en gaat er expliciet mee akkoord dat BenB de tussen haar en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst digitaal archiveert, hetzij rechtstreeks door middel van de programmatuur waarmee Partijen de afspraken hebben vastgelegd en tot een Overeenkomst zijn gekomen, hetzij indirect door middel van het archiveren van een scan (pdf-file of vergelijkbaar) van een originele Overeenkomst. Partijen merken de aldus gedigitaliseerde versie van de Overeenkomst aan als de originele Overeenkomst die Partijen bindt en dezelfde rechts- en bewijskracht heeft als ware het een schriftelijke versie van de Overeenkomst.
Deze Algemene Voorwaarden zijn op 06-05-2019 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 01162224.

2. Criteria

ACCEPTATIECRITERIA en VOORWAARDEN:
AFVALSOORTEN (te accepteren):
* A-hout * Puin
* B-hout * Grof vuil
* C-hout * Grond (met “schone-grond” verklaring)
* Dakafval * Tuinafval
* BSA
VOORWAARDEN:
 Op al onze werkzaamheden/dienstverlening is van toepassing de algemene voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01162224.
Voorwaarden zijn in te zien op onze website en op onze bedrijfslokatie in Emmen.
Gehuurde containers vallen onder de verantwoordelijkheid van de huurder vanaf ingangsdatum huur/moment van plaatsing.
 Opdrachtgever/ontdoener geeft aan onder welke afvalsoort/afvalstroom het afval ingedeeld wordt; de inhoud van de container/afvalsoort wordt volgens onderstaande acceptatiecriteria ingenomen/ontvangen.
Op onze website www.bbrecycling.nl staan afvalstromen duidelijk omschreven!
 Opdrachtgever/ontdoener is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens
 Schade, diefstal aan het gehuurde zijn voor rekening van huurder.
 Afval in de container mag MAX. 20 cm boven de rand van de (gehuurde) container uitsteken
 Container wordt veegschoon opgeleverd; mocht na huurperiode en lossen van de container blijken dat de container vervuild of ernstig vervuild is zodat extra reinigingswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden dan zullen (mogelijk) extra kosten hiervoor doorbelast gaan worden. Hiervoor zal onderstaande procedure toegepast worden.
 Kosten voor zg. “misrit” veroorzaakt door huurder – zullen doorbelast worden aan huurder.
 Prijzen omvatten:
– Aanvoer van de container (binnen een straal van 35 km.)
– Huur van de container, voor de periode van 6 weken
– Afvoer van de container
– Verwerken van de afvalstroom
– Veegschoon maken van de container (voor nieuwe huurder)
– Milieutoeslag
PROCEDURE “aanname container en/of aangevoerde afvalstromen”:
1. Duidelijk adresgegevens en bereikbaarheid vastleggen van de ontdoener
2. Ontdoener/klant geeft aan om welke afvalstroom het gaat
3. Wegen / vastleggen gewicht
4. Vaststellen samenstelling afvalstroom / bepalen juiste losplaats / sorteren
* Bij twijfel: foto’s maken van de afvalstroom
* Afvalstroom wordt “apart” gelegd tot duidelijkheid is over de afvalstroom
Bij vastgestelde afwijkingen – qua afvalstroom/samenstelling/lading/vervuiling container etc.:
* Contact opnemen met de ontdoener; melden afwijking en volgen onderstaande procedure:
a. Na sortering vaststellen wat de samenstelling van de afvalstroom is
b. Onderzoeken mogelijkheden en besluit nemen over de afvalstroom
c. Contact opnemen met de ontdoener, doorgeven vastgestelde afwijking, mogelijkheden
doornemen, vaststellen en doorgeven (mogelijke) aanpassing tarief.